ـــ یه روزِ خوب میـــاد ـــ

خیلی چیزارو میشه فهمید ولی نمیشه فهموند...

نوشته های پیشین